• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

इतर जलसंपदा विभाग-बुद्धिबळसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री. भूषण जानबुंधे
श्री. संदीप मारुती माने
खेळाडूंची नावे
श्रीमती वर्षा पेंडे
श्रीमती सी.व्ही.लऊलकर