• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

इतर जलसंपदा विभाग-गायनसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री पी बी मारुडाउपशास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
सौ माधुरी जाधव उपशास्त्रीय
सौ सविता गांगुर्डेगायन शास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्री ज्ञानेश्वर पिंगट व इतरसमुहगायन