• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

जलसंपदा विभाग मंत्रालय, मुंबई-बुद्धिबळसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री. संदीप विलास पाटील
श्री.दिपक गावीत