• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक-बुद्धिबळसंघ

खेळाडूंची नावे
गणेश मावई
लक्ष्मण लिंगापुरे
खेळाडूंची नावे
श्रीमती मेघना ताटे
श्रीमती रेणुका तावडे