• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर-बुद्धिबळसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री,विजय झंवर
श्री. डी.के.गुप्ता
खेळाडूंची नावे
कु. सोनाली राऊत
सौ. एम.आर.वंजारी