• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव-बुद्धिबळसंघ

खेळाडूंची नावे
हेमंत शिवदास शोले
हेमंतकुमार उत्तमराव नाईक
खेळाडूंची नावे
श्रीमती कल्पना गणेश सोनवणे
श्रीमती नम्रता नामदेव जाधव