• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव-गायनसंघ

खेळाडूंची नावे
सुनील देशमुखउपशास्त्रीय
श्री अनुज युवराजसिंह सिंगगायन शास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्रीमती माया खडकेउपशास्त्रीय
श्रीमती माया खडकेगायन शास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्री दिलीप प्रकाश काळे व इतरसमुहगायन