• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१९-२०२०

    स्थळ : क्रिडा - एकलव्य क्रीडा संकुल, एम. जे. कॉलेज परिसर, जळगांव. कला - छत्रपति संभाजी राजे, नाट्यगृह, महाबळ रोड, मायादेवी परिसर, जळगांव.

संघाची माहिती

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव-क्रिकेट संघ