• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद-गायनसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री कृष्णा बळवंत उपशास्त्रीय
डॉ प्रमोद देशपांडेगायन शास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्रीमती मंगल शेवडेउपशास्त्रीय
सौ अश्वीनी देशपांडेगायन शास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्रीमती सुस्मा सुरडकर व इतरसमुहगायन