• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे-बुद्धिबळसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री. राजेश जाधव
श्री. अश्विनकुमार झा
खेळाडूंची नावे
श्रीमती मनिषा पाटील
श्रीमती सीमा बा. राऊत