• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे-बुद्धिबळसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री. गणेश कचरे
श्री. चेतन सुरपाम
श्री. सचिन गणपत शिंदे
श्री. भूषण ठाकूर
खेळाडूंची नावे
श्रीमती सुजाता गजरे
श्रीमती प्राची पाटील