• महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग

    क्रिडा, कला व सांस्कृतिक कार्यक्रम २०१७-१८

    स्थळ : क्रिडा - छत्रपती शाहू क्रिडा संकुल, सातारा; कला - यशवंत चव्हाण सांस्कृतिक सभागृह, सातारा

संघाची माहिती

कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे-गायनसंघ

खेळाडूंची नावे
श्री अ आ कोळीगायन शास्त्रीय
श्री मिलींद मोरेउपशास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्रीमती सुजाता तेंडुलकरउपशास्त्रीय
श्रीमती स्मीता जोशीगायन शास्त्रीय
खेळाडूंची नावे
श्रीमती गीता गायकवाड व इतरसमुहगायन